ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ Application “คุ้มครองเด็ก” ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ก.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถแจ้งภัย และร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวก ดาวน์โหลดเอกสาร
56
05 เม.ย. 2564
3 ขอเชิญชวนผู้รับบริการ (หน่วยงานของรัฐ/ บริษัทเอกชน /ประชาชน) ที่รับบริการหรือติดต่อในเรื่องอื่น ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 เม.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง โอนทรัพย์สินให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 เม.ย. 2564
5 ประกาศการจ่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่ได้ดำเนินการจำหน่ายออกจากทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
08 มี.ค. 2564
6 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 ม.ค. 2564
7 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
01 ต.ค. 2563
8 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
29 ก.ย. 2563
9 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
29 ก.ค. 2563
10 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
382
01 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12