ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 การมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้อำนวยการกองคลังปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
607
05 ม.ค. 2558
92 การชำระภาษีท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
928
01 ต.ค. 2557
93 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
673
01 ต.ค. 2557
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม พุทธศักราช 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
863
06 ต.ค. 2556
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
726
06 ต.ค. 2556
96 ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
870
12 ก.พ. 2556
97 แจ้งเปลี่ยน E-mail ของอบต.ชัยเกษม
1136
23 พ.ย. 2555
98 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1042
01 พ.ย. 2555
99 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
769
01 ต.ค. 2555
100 รับสมัครบุคคลเป็นผู้ช่วยคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1181
28 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10 |11|  |12|  |13