ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
30 ก.ย. 2564
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
24 ก.ย. 2564
13 ประกาศผลการลดและประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
14 ก.ย. 2564
14 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
01 ก.ย. 2564
15 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
17 ส.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์ Application “คุ้มครองเด็ก” ดาวน์โหลดเอกสาร
257
13 ก.ค. 2564
17 ประชาสัมพันธ์เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถแจ้งภัย และร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวก ดาวน์โหลดเอกสาร
283
05 เม.ย. 2564
18 ขอเชิญชวนผู้รับบริการ (หน่วยงานของรัฐ/ บริษัทเอกชน /ประชาชน) ที่รับบริการหรือติดต่อในเรื่องอื่น ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปร ดาวน์โหลดเอกสาร
276
01 เม.ย. 2564
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง โอนทรัพย์สินให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
281
01 เม.ย. 2564
20 ประกาศการจ่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่ได้ดำเนินการจำหน่ายออกจากทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
08 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2 |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13