ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
413
25 ม.ค. 2562
32 ประกาศการมอบอำนาจของนายกให้ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
379
25 ม.ค. 2562
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
405
21 ม.ค. 2562
34 รายงานประเมินผลตนเองการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
380
07 ม.ค. 2562
35 ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
07 ม.ค. 2562
36 จดหมายข่าว อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
390
31 ต.ค. 2561
37 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
432
04 ต.ค. 2561
38 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคืการบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
382
04 ต.ค. 2561
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
368
01 ต.ค. 2561
40 การประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
418
27 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4 |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11