ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
582
21 ม.ค. 2562
52 รายงานประเมินผลตนเองการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
555
07 ม.ค. 2562
53 ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
554
07 ม.ค. 2562
54 จดหมายข่าว อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
567
31 ต.ค. 2561
55 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
599
04 ต.ค. 2561
56 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคืการบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
559
04 ต.ค. 2561
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
540
01 ต.ค. 2561
58 การประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
599
27 มิ.ย. 2561
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
539
01 เม.ย. 2561
60 รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
577
15 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6 |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13