ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกันผุ้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
06 ก.พ. 2560
62 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
387
04 ม.ค. 2560
63 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
382
03 ม.ค. 2560
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
462
07 พ.ย. 2559
65 ข้อมูลพื้นฐานตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
440
03 ต.ค. 2559
66 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
14 ก.ย. 2559
67 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
436
14 ก.ย. 2559
68 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
05 ก.ย. 2559
69 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
22 ส.ค. 2559
70 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนมีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
05 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7 |8|  |9|  |10|  |11