ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
13 ธ.ค. 2564
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง รถบรรทุกกระเช้าติดตั้งเครนไฮโดลิค หมายเลขทะเบียน 81-5536 ประจวบคีรีขันธ์ เช็คระยะการใช้งาน 44,000 กิโลเมตร หรือเกิน 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
09 ธ.ค. 2564
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลแผนการจัดการเลือกตั้งและป้ายกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 ธ.ค. 2564
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลชัยเกษมที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากเหตุอุทกภัย หมูู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 ธ.ค. 2564
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ใหม่ ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ธ.ค. 2564
96 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลชัยเกษมที่ชำรุดเสียหาย เนื่องจากเหตุอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 ธ.ค. 2564
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
02 ธ.ค. 2564
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4762 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 ธ.ค. 2564
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
02 ธ.ค. 2564
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาล(รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 5086 ปข. ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10 |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117