ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ รหัส 487 41 0001 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
16 ก.ย. 2564
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคี หมู่ที่ 3,10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
170
15 ก.ย. 2564
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ หมู่ที่ 2,5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
158
15 ก.ย. 2564
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสรา้ง จำนวน 9 รายการ (เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ที่ชำรุดเสียหาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
160
15 ก.ย. 2564
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417 58 0004 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
15 ก.ย. 2564
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ชำรุดเสียหาย ดาวน์โหลดเอกสาร
151
15 ก.ย. 2564
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว ระยะทาง 1,000 เมตร (ตามแบบอบต.ชัยเกษม เลขที่ 16/2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
13 ก.ย. 2564
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
08 ก.ย. 2564
139 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคี หมู่ที่ 3,10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
159
06 ก.ย. 2564
140 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ หมู่ที่ 2,5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
161
06 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14 |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117