ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดป้องกันเชื้อโรค (CPE Gown) จำนวน 200 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 พ.ค. 2565
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 พ.ค. 2565
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 พ.ค. 2565
14 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 พ.ค. 2565
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3,000 โดส ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 พ.ค. 2565
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 พ.ค. 2565
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 พ.ค. 2565
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 พ.ค. 2565
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางกองคลัง หมายเลขทะเบียน กค 4762 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 พ.ค. 2565
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจโควิด Covid-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 200 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2 |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117