ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ระยะทาง 8,600 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
474
23 เม.ย. 2563
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื้อเทคโนโลยี่สารสนเทศ DLTV จำนวน 3 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
532
22 เม.ย. 2563
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
506
22 เม.ย. 2563
364 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสถานีอนามัย หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
461
22 เม.ย. 2563
365 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
462
22 เม.ย. 2563
366 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ระยะทาง 8,600 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
479
20 เม.ย. 2563
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
17 เม.ย. 2563
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรทั่วไป จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
515
17 เม.ย. 2563
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้เพลิงและหล่อลื่น(จารบี)สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
458
17 เม.ย. 2563
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
495
15 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  37 |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110